TechnologieProducent

Produceert u zelf elektriciteit? De kans is groot dat uw productieprofiel en de dispatch van uw productie-eenheid geoptimaliseerd kunnen worden. Samen onderzoeken we hoe we uw installatie optimaal laten werken. Hieronder vindt u een overzicht van de typische flexibele productie-installaties en van de markten waarop wij deze voor u kunnen inzetten. Maar aangezien elke installatie uniek is, werken wij voor u uiteraard een oplossing op maat uit. Vraag een inkomstberekening aan en wij bepalen waar uw flexibiliteit het best kan worden ingezet.

Water

Waterkrachtinstallaties zijn flexibel in beperkte mate. Naast de flexibele maar zeer grote pompcentrales op het transmissienet, hebben we in België in het algemeen riviergestuurde installaties, de zogenaamde ‘run-of-river’.

Anders dan een elektriciteitscentrale met reservoir die water kan opslaan achter een dam voor later gebruik, heeft een riviergestuurde installatie normaal gezien geen of weinig opslagcapaciteit voor water. Dit betekent dat het meestal economisch niet interessant is om opwaartse capaciteit te reserveren,omdat hierbij dan water naast de installatie moet passeren en de bijhorende energie verloren zou gaan. Daarnaast hangt de productie van een waterkrachtinstallatie af van het water dat aangevoerd wordt door de rivier. Dit varieert sterk naargelang het seizoen (droog of nat), maar is ook van maand tot maand verschillend wanneer regenval snel verandert. Riviergestuurde centrales kunnen echter neerwaartse reserve-elektriciteitsproducten voorzien.

Een andere mogelijkheid zou zijn om meer in detail te kijken naar de voorspellingsmethodologie van de elektriciteit op de elektriciteitsmarkten. De Next Pool omvat verschillende kleine en gemiddelde riviergestuurde centrales die voornamelijk aangesloten zijn in Oostenrijk. Next Kraftwerke’s traders hebben daarom veel ervaring in het plaatsen van waterkrachtcentrales op de lange en korte termijn elektriciteitsmarkten.

Wij bieden voor waterkracht de volgende oplossingen aan:

Next Kraftwerke koopt natuurlijk ook uw groencertificaten.

Biogas

Biogascentrales zijn technisch gezien even flexibel als gasgestookte elektriciteitscentrales. In Europa verbindt de Next Pool al een paar duizend motoren die reserve-elektriciteit voorzien aan de TSO en de elektriciteit verhandelen op de lange en korte-termijnmarkten. Bij het verhandelen van de flexibiliteit en de elektriciteit van een biogascentrale, moet men altijd rekening houden met hoge opportuniteitskosten voor elke kWh die niet geproduceerd wordt als er groencertificaten verloren gaan. Er zijn niettemin verschillende mogelijkheden om de waarde van een biogasproductie te laten toenemen en om flexibiliteit te gebruiken waar deze het meeste waard is:

Next Kraftwerke koopt natuurlijk ook uw groenestroom- en warmtekrachtcertificaten.

Zonne

Zonne-energie kan op de elektriciteitsmarkten verhandeld worden en de waarde hiervan kan significant verbeterd worden door optimale voorspelling van toekomstige productie. Door op de korte-termijnmarkten te spelen kan de trader mogelijke kosten verminderen die opgelopen kunnen worden omwille van een verschil tussen de voorspelde en de eigenlijke output van de centrale:

Next Kraftwerke verhandelt natuurlijk ook de verbonden groenestroomcertificaten.

Waarom is het moeilijk om reserve-elektriciteit te voorzien met PV-installaties?

  • Er zijn hoge opportuniteitskosten voor elke kWh zonne-energie die niet geproduceerd wordt wanneer groenestroomcertificaten duur zijn. Wanneer reserve-elektriciteit neerwaarts geactiveerd wordt, verliest men deze certificaten. Wanneer de PV-installatie opwaartse reserves wil voorzien, moet deze onder de maximale productie werken en zijn de verliezen nog hoger.
  • De voorspellingsnauwkeurigheid voor zonne-energie is nog steeds niet goed genoeg. Om reserve-elektriciteit te leveren, moet men het elektriciteitsvolume kennen waarover men in de toekomst zal beschikken.
  • De reserve-elektriciteitsmarkt biedt nog geen producten die geschikt zijn voor zonne-energie. Dit komt doordat alle blokken van reserve-elektriciteitsproducten vallen in uren wanneer zonnestraling laag is of wanneer er helemaal geen zon is. Gedurende deze uren is er geen elektriciteitsproductie en daardoor kan geen reserve-elektriciteit voorzien worden. Deze barrière kan men echter overkomen door de centrale te laten werken in een portfolio zoals de Next Pool.

Wind

Windenergie kan verhandeld worden op de elektriciteitsmarkten en de waarde hiervan kan significant verhoogd worden door een optimale voorspelling van toekomstige productie. Door op korte-termijnmarkten te handelen, vermindert de handelaar mogelijke kosten die voortkomen uit een verschil tussen de voorspelde en de eigenlijke productie van een centrale:

Kan een windpark reserve-elektriciteit voorzien?

Vandaag is het nog steeds niet mogelijk reserve-elektriciteit te voorzien met een windpark in België. Dit komt door de moeilijkheid om de toekomstige productie van windenergie te voorspellen en door de relatief hoge kosten voor de verloren certificaten wanneer productie van windenergie verlaagd wordt. Daarnaast zou het design van de geschikte reserve-elektriciteitsproducten aangepast moeten worden.

Geïnteresseerd? U hebt misschien ook interesse in het Belgische pilootproject over R2 voorziening door windenergie.

WKK

Een warmte-krachtkoppeling (WKK) produceert warmte en elektriciteit op hetzelfde moment. Om de WKK optimaal te gebruiken moeten zowel warmte- als elektriciteitsproductie gebruikt of verhandeld worden. Soms wordt zelfs de CO2 nuttig aangewend zoals in de tuinbouwsector. Enerzijds zijn WKK’s technisch in staat de elektriciteitsproductie snel te doen stijgen of dalen binnen seconden of minuten. Anderzijds kan de flexibiliteit sterk gelimiteerd worden door de nood aan warmte en CO2 in secundaire processen.

WKK’s zijn echter een zeer interessante technologie voor reserve-elektriciteitsvoorziening in alle reserve-elektriciteitscategorieën wanneer ze tewerkgesteld worden in een grotere pool van verschillende WKK’s en in combinatie met andere technologieën. Daarnaast kan de flexibiliteit van de WKK’s gevaloriseerd worden op de markt voor reactieve balans en op de korte-termijnelektriciteitsmarkten. Door gebruik te maken van deze twee mogelijkheden, kunnen significante bijkomende inkomsten gegenereerd worden voor de eigenaar van de installatie:

Next Kraftwerke koopt natuurlijk ook uw WKK-certificaten.

Noodgenerator

Een noodgenerator wordt voornamelijk geïnstalleerd om de elektriciteitsvoorziening over te nemen bij een stroomonderbreking of black-out. Deze worden bijvoorbeeld ingezet in ziekenhuizen waar vitale diensten elektriciteit moeten hebben, maar ook in bedrijven die belangrijke processen moeten laten werken in het geval de elektriciteit uitvalt. Sommige generatoren kunnen parallel op het net werken. Dit betekent dat deze ook ingeschakeld kunnen worden wanneer er geen elektriciteitsonderbreking is om bijvoorbeeld elektriciteit te leveren tijdens de piekperiode.

Noodgeneratoren worden meestal door diesel of natuurlijk gas gevoed. De elektriciteitsproductiekosten liggen relatief hoog. Daarvoor zijn noodgeneratoren een klassieke technologie voor reserve-elektriciteitsproducten die zelden geactiveerd worden en voor welke de responstijden lang genoeg zijn om activatie van een koude motor mogelijk te maken. In België zijn dit de R3-producten (bv. R3DP, R3 flex & R3 standaard) of de strategische reserve. Wij nemen uw noodgeneratoren graag op in onze pool.