Biogas im virtuellen Kraftwerk Next Pool.

Gemakkelijk te implementeren: Wij verhandelen uw opgewekte elektriciteit op de spotmarkten van de energiebeurzen. Hierbij verandert er niets aan de dagelijkse werking van uw installatie.

Lucratief: Ons interne team van handelaren verhandelt uw biogasstroom op de spotmarkt van de energiebeurs. Voor het geleverde vermogen ontvangt u de marktopbrengsten.

Gericht op service: Onze experts ondersteunen u bij elke stap naar commercialisering en staan u met al hun expertise terzijde.

Uw inkomsten zijn opgebouwd uit verschillende delen: de groenestroomcertificaten die de distributienetbeheerder voor elke geproduceerde MWh toekent, de Garanties van Oorsprong die in de GO-database worden uitgewisseld, en de inkomsten uit de handel op de energiebeurzen. Bij Next Kraftwerke heeft u de beste tarieven: dankzij efficiënte handel, de real-time integratie van uw data, en de effectenportefeuille welke de onbalanskosten verlaagt, kan Next Kraftwerke u scherpe tarieven bieden.
Biogas plant in the Next Pool.

Individueel afgestemd op uw installatie: Schakelcycli, vermogenslimieten, warmteafgifteverplichtingen of zelfs voedingstijden worden in de beperkingen vastgelegd.

Volledige controle: Via het klantenportaal kunt u de starts en stops van uw installatie controleren en aanpassen.

Maximale flexibiliteit: U bepaalt of u zelf uw schema's maakt of dat wij het maken van schema's en het volgen van het geoptimaliseerde schema volledig van u overnemen.

Alle markten: Wij monitoren de DayAhead en Intraday markten en selecteren altijd de beste markt voor u.

Voorbeeld van een piekbelasting van een biogasinstallatie
Dit is hoe uw bedrijf eruit zou kunnen zien in een vraaggerichte exploitatie: Door elektriciteit op te wekken wanneer dat goed geprijsd is op de markt, verhoogt u het rendement van uw biogasinstallatie aanzienlijk.

Full-Service: Om actief te kunnen deelnemen aan de balanceringsmarkten, moet uw installatie vooraf worden gekwalificeerd bij de TSO. Wij verzorgen dit proces voor u.

Winst extra inkomsten: Na succesvolle prekwalificatie wordt uw biogasinstallatie gevaloriseerd op de reserve-energiemarkt en beloond met een capaciteitsvergoeding, en in sommige gevallen een activeringsvergoeding.

Rendementsoptimalisatie: Als uw biogasinstallatie ook in de vraaggerichte exploitatie zit, kijken we waar uw flexibiliteit net het meeste waard is, en plaatsen die daar.

Toekomstgericht: Met deelname aan de balancerende energiemarkt draagt u bij aan de leveringszekerheid en daarmee aan het succes van de energietransitie.

Primaire reservecapaciteit wordt als eerste geactiveerd om een stroomonderbreking te voorkomen en is het meest aantrekkelijke type regelreserve om te verkopen. Zij moet binnen 30 seconden beschikbaar zijn en de levering moet ten minste 15 minuten ononderbroken doorgaan. Secundaire reservecapaciteit, zoals weergegeven in bovenstaande grafiek, moet binnen 7,5 minuten beschikbaar zijn om het van de primaire reserve over te nemen. De tertiaire reservecapaciteit compenseert de netschommelingen met een aanlooptijd van 15 minuten. De TNB meet de frequentie en plaatst orders om capaciteit op te roepen.

Rendementswaarden bekijken: U kunt zien wat uw biogasinstallatie invoedt en hoe hoog uw opbrengsten uitvallen.

Storingsmelding: Via de App wordt u op de hoogte gebracht van eventuele storingen of onderbrekingen van de aansluiting van uw installatie op de virtuele energiecentrale. Zo kunt u altijd zo snel mogelijk reageren als dat nodig zou zijn.

Onderhoudstijden melden: U heeft ook de mogelijkheid om onbeschikbaarheid van uw centrale te melden vanwege een gepland onderhoud etc. Op deze manier weten wij wanneer uw installatie niet beschikbaar is om te worden verhandeld.

Om uw biogasstroom tegen de beste voorwaarden te kunnen verhandelen, heeft ons handelsteam realtime productiegegevens van de installatie nodig. Daarom wordt een gegevensuitwisseling opgezet. Dit kan gebeuren via een online interface of via de Next Box.

Next Box: De Next Box is uw link naar de Virtuele Energiecentrale. De communicatie tussen uw biogasinstallatie en ons besturingssysteem verloopt via een beveiligde mobiele verbinding, waarmee wordt voldaan aan een wettelijk voorgeschreven eis met betrekking tot het op afstand besturen van de capaciteit van een installatie. De Next Box maakt het ook mogelijk om uw vermogen te beheren volgens een prijs-gebaseerd schema, dat extra mogelijkheden voor de handel geeft.

Besturingssysteem: Alle installaties in de Virtual Power Plant leveren gegevens aan ons besturingssysteem, waardoor we een constant overzicht hebben van de beschikbare totale capaciteit. Vrijwel alle commando's die worden uitgevoerd door het besturingssysteem van de Virtual Power Plant zijn geautomatiseerd met behulp van M2M-communicatie. De strengste veiligheids- en beveiligingsnormen worden te allen tijde nageleefd.

Onze interne energiehandelaars verhandelen uw biogasstroom op de day-ahead- en intraday-markt EPEX SPOT in Parijs, de Europese energiebeurs voor de kortetermijngroothandelsstroomhandel. Voor extra inkomsten kunnen wij uw biogasinstallatie op de markt voor balanceringsenergie van de transmissienetbeheerders plaatsen.

Ons ervaren team van analisten en handelaars verhandelt de elektriciteit die u heeft opgewekt op de EEX- en EPEX Spot-beurzen. De gegevens in de Virtual Power Plant spelen hierbij een belangrijke rol: real-time injectie- en afnamegegevens van duizenden eenheden vormen de basis van onze nauwkeurige voorspellingen. Dit wordt aangevuld met voortdurend geactualiseerde marktgegevens van verschillende transacties en de resultaten van onze eigen meteorologische analyses. Door deze datasets te combineren, kunnen we hernieuwbare energie concurrerend verhandelen en bijdragen tot de verdere integratie van gedecentraliseerde installaties in de markt.

Wij bieden drie geoptimaliseerde dienstregeling opties: Piek 7, Piek 24 en Piek 96.

Piek 7: Op basis van de actuele prijsprognose en de operationele beperkingen van uw installatie stellen wij een aangepast wekelijks werkschema op voor uw installatie. Het besturingsschema van deze installatie kan handmatig worden uitgevoerd maar dit kan ook geautomatiseerd worden door ons besturingssysteem met behulp van de Next Box. Ook bij deze geautomatiseerde bediening behoudt u volledige controle over het starten en stoppen van uw motor, wat u kunt aanpassen in het klantenportaal. Hogere opbrengsten zijn mogelijk als u direct het vermogen kunt aanpassen op basis van weersveranderingen of plotselinge marktbewegingen. In dit geval zijn extra opties voor piekbelasting in uw bedrijf beschikbaar.

Piek 24: Actuele marktvoorspellingen zijn een belangrijke factor bij het bepalen van de winstmarges van de elektriciteitsproductie. Met piek 24 stellen we op maat een dagelijks werkschema samen, waarin de meest recente prijsvoorspellingen en de specifieke exploitatiebeperkingen van uw installatie zijn opgenomen. Dit vereist frequentere updates van het exploitatieschema, wat betekent dat de controle over uw installatie moet worden beheerd door de Next Box bij de keuze voor piek 24. Via het klantenportaal behoudt u nog steeds de volledige controle over uw vermogen en kunt u de start en stop van uw biogasinstallatie aanpassen.

Piek 96: Piek 96 is de beste manier om de werking tijdens pieklast te optimaliseren. Uw biogasinstallatie krijgt om de vijftien minuten controlesignalen. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van prijsfluctuaties, waardoor uw winst gemaximaliseerd wordt. De werking van uw installatie volgens het geoptimaliseerde schema is volledig geautomatiseerd met behulp van ons besturingssysteem en de Next Box. Het klantenportaal biedt ook volledige toegang tot de werking van uw installatie en met Piek 96, waardoor u altijd de controle zult behouden.

De primaire, secundaire en tertiaire reserve worden door de Belgische TSO Elia aangekocht in veilingen op de controlereservemarkten. Marktpartijen bieden eerst een reservatieprijs, een prijs die ze wensen te ontvangen, om het vermogen ter beschikking te houden van de netbeheerder. De biedingen worden naar prijs gerangschikt in een 'merit order'. De netbeheerder selecteert de goedkoopste biedingen tot ze het vereiste volume hebben ingevuld. Voor de secundaire en tertiaire reserve wordt een tweede bieding georganiseerd voor geselecteerde bieders, waarbij ze een activatieprijs bieden. Dit is de vergoeding die de netbeheerder hen zal betalen als het reservevermogen daadwerkelijk geactiveerd moet worden om het net te balanceren. De netbeheerder zal altijd eerst het goedkoopste reservevermogen activeren. Terwijl de FCR en aFRR wekelijks worden aanbesteed, wordt mFRR maandelijks aanbesteed. Bovendien besteedt Elia een deel van zijn FCR-vermogen aan op de regionale markt via regelleistung.net.

Primair reservevermogen (FCR) is het snelste reservevermogenproduct dat door de netbeheerder wordt aangekocht en is de meest aantrekkelijke vorm van regelreserve wat wordt verkocht. Deze capaciteit moet binnen 30 seconden beschikbaar zijn en de levering moet minstens 15 minuten ononderbroken doorgaan. Als onderdeel van de prekwalificatietests worden controles uitgevoerd om na te gaan hoeveel positieve en negatieve capaciteit er binnen dit tijdsbestek kan worden geproduceerd. Dit "capaciteitsbereik" kan op de markt voor controlereserves worden verkocht tijdens de wekelijkse bieding. In tegenstelling tot de tertiaire of secundaire reserve wordt de primaire reserve niet geactiveerd door een commando van de TNB. In plaats daarvan volgen de installaties die primair reservevermogen leveren de netfrequentie automatisch. Deze wordt direct gemeten op de biogasinstallatie; afhankelijk van de afwijking levert de installatie direct een positieve of negatieve primaire reserve aan. Primair reservevermogen wordt zo continu geleverd, aangezien de netfrequentie voortdurend schommelt. Daarom wordt er geen onderscheid gemaakt tussen een capaciteitsvergoeding en activatievergoeding, de capaciteitsvergoeding wordt aangenomen alle kosten te dekken voor de uitbater.

De Belgische TSO Elia koopt vier verschillende FCR-producten aan: twee zijn symmetrisch en twee zijn asymmetrisch. De symmetrische producten zijn FCR 100 mHz en FCR 200 mHz, die respectievelijk reageren tijdens een frequentie afwijking van +/- 50 Hz binnen 100 mHz en 200 mHz. De asymmetrische producten vereisen een activering in slechts één richting, respectievelijk naar boven of naar beneden, voor FCR naar boven en FCR naar beneden. De verschillende producten zijn in bovenstaande figuur weergegeven.

De secundaire reserve moet binnen vijf minuten beschikbaar zijn om de primaire reserve te kunnen overnemen. In tegenstelling tot primaire reserve, wordt secundair regelvermogen aangestuurd op basis van controlesignalen die bij activatie elke 4 seconden door de TSO worden uitgestuurd. Momenteel kan secundaire reserve-energie alleen worden aangeboden door centrales met een CIPU-contract. Elia heeft een proefproject uitgevoerd om na te gaan of het mogelijk is R2 te leveren met installaties die zijn aangesloten op het MV- en LV-net. Aan dit project heeft Next Kraftwerke deelgenomen en hiermee is een betere respons op de energievraag bereikt dan sommige conventionele centrales die vandaag de dag secundaire reserve-energie leveren. Elia werkt daarom aan de opening van de markt voor niet-CIPU-installaties.

De tertiaire reservecapaciteit houdt fluctuaties in het net in evenwicht na een aanlooptijd van 15 minuten. De netbeheerder monitort de totale onbalans in het Belgische net. Indien deze langdurig aanhoudt, wordt het ingezette R2 vermogen overgenomen door een activatie van tertiaire reserves, die als laatste redmiddel gezien kunnen worden.

Netbeheerder Elia koopt twee verschillende mFRR-producten aan: R3 standaard en R3 flex. De eerste kan tot 8 uur per dag geactiveerd worden, de laatste maximaal 2 uur continu en maximaal 4 uur per dag. De netbeheerder betaalt voor beide producten een capaciteitsvergoeding, maar alleen voor R3-norm wordt een energievergoeding toegekend.

Geaggregeerde installaties

16 769KW4/2023

Capaciteit in netwerk

13 500MW kw. 4 2023

Verhandelde elektriciteit

15.1TWh 2023

Medewerkers

338

Biogas units

> 3 400Units

Geprekwalificeerd R1 in Europa

90MW
Biogas